سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت، آبان ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت

Third International Conference on Psychology, Counseling, Education

پوستر سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد،موسسه آموزش عالي شانديز در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت