کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت

International Conference on Psychology, Counseling and Education

پوستر کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت

کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد،موسسه آموزش عالي شانديز در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت