دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت

Second International Conference on Psychology, Consultation, Education

پوستر دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد،موسسه آموزش عالي شانديز در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت