دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱، مرداد ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱

The Second International Conference on Management in the 21st Century

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱ در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱