اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، مرداد ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21