اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱، مرداد ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱

The first international management conference in the 21st century

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱ در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱