سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران

سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران

3rd Iranian Conference on Innovation Management

پوستر سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران

سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران در تاریخ ۵ آبان ۱۳۸۹ تا ۶ آبان ۱۳۸۹ توسط پژوهشکده علوم خلاَقیت شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری و TRIZ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ، و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران ● خلاقیت شناسی روانشناختی
◊  نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در باره خلاقیت و نوآوری از دیدگاهها و جنبه های روانشناسی 
◊  مفاهیم نوین و ویژگی های تفکر خلاق ، تفکرابداعی و اختراعی ، تخیل خلاق . 
◊  جنبه های شناختی ( Cognitive ) فرایند خلاقیت ، فراشناخت و خلاقیت . 
◊  جنبه های هیجانی/عاطفی ( Emotional ) فرایند خلاقیت ، انگیزش و خلاقیت . 
◊  ویژگی های ذهنی ، رفتاری و شخصیتی افراد خلاق ، نوآور و کارآفرین . 
◊  مفاهیم و نظریه های نوین هوش ( مانند هوش های چندگانه ، هوش هیجانی و ... ) ، 
◊  استعداد و رابطه آنها با خلاقیت ، روش های سنجش خلاقیت ( خلاقیت سنجی ) 
◊  سایر موضوعات و مباحث مرتبط . 
 
● خلاقیت شناسی پرورشی
◊  - نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در باره کلیه موضوعات و جنبه های تعلیم و تربیت خلاقیت و کارآفرینی شامل: 
◊  خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی و مدیریت آموزشی ، 
◊  خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی و مدیریت آموزشی ، 
◊  خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی و برنامه ریزی آموزشی 
◊  خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی و برنامه ریزی درسی 
◊  خلاقیت نوآوری و کارآفرینی و فناوری آموزشی ، 
◊  مفاهیم و ویژگی های یادگیری خلاق ، آموزش و تدریس خلاق ، برنامه درسی خلاق ، 
◊  انواع رویکردها و برنامه های آموزش تفکر برای مقاطع مختلف سنی و تحصیلی 
◊  آموزش تفکر خلاق ، تکنیک های خلاقیت و حل خلاق مسئله ( CPS ) ، 
◊  آموزش تفکر نقادانه (Critical Thinking ) ، آموزش تفکر فلسفی ( P4C ) ، 
◊  آموزش تفکر تریزی (TRIZ ) ، آموزش تفکر بیونیکی ، آموزش تفکرعلمی فنی تخیلی ، 
◊  آموزش مهارت های زندگی ، - بازی های فکری و خلاق و نقش آنها 
◊  موانع و چالش های پرورش توانش های تفکر و خلاقیت در نظام آموزشی و راهکارها . 
◊  نقش خانواده در پرورش خلاقیت، الگوهای فرزندپروری خلاق . 
◊  سایر موضوعات و مباحث مرتبط 
 
● خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی - مدیریت خلاقیت و نوآوری
◊  نظام های مدیریت خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی . 
◊  نظام مدیریت ایده ها ، نظام پیشنهادها . 
◊  ساختارسازمانی متناسب با رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری 
◊  فرهنگ سازمانی رشد دهنده خلاقیت و نوآوری . 
◊  الگوهای مدیریت خلاق ، نوآور و کارآفرین . 
◊  ویژگی های سازمان های خلاق ، نوآور و کارآفرین 
◊  خلاقیت شناسی TRIZ مدیریتی 
◊  خلاقیت شناسی بیونیکی مدیریتی . 
◊  خلاقیت و نوآوری و کیفیت و بهره وری 
◊  خلاقیت و نوآوری ، توسعه و تحول سازمانی ، تعالی سازمانی . 
◊  خلاقیت و نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات . 
◊  خلاقیت و نوآوری و مدیریت دانش 
◊  خلاقیت و نوآوری و ایجاد ارزش و مزایای رقابتی . 
◊  خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی . نظام ملی نوآوری و کارآفرینی . 
◊  تحقیق و توسعه ( R & D ) ، مدیریت فناوری ، آینده پژوهی . 
◊  چالش ها و راهکارهای توسعه خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی درسازمان ها و صنایع . 
◊  سایر موضوعات و مباحث مرتبط . 
 
● خلاقیت شناسی کاربردی - مهندسی خلاقیت و نوآوری
◊  فنون ، روش ها و تکنیک های خلاقیت و ایده پردازی . 
◊  فنون و روش شناسی های حل خلاق مسئله ( CPS) . 
◊  خلاقیت شناسی TRIZ ( نظریه حل مسئله ابداعی - نوآوری نظام یافته ) و کاربردهای مختلف آن . 
◊  اختراع شناسی ، تحلیل اختراعات و نوآوری های فناورانه ، مهندسی اختراع . 
◊  خلاقیت شناسی طبیعت محور - مهندسی خلاقیت و نوآوری بیونیکی . 
◊  مهندسی خلاقیت علمی فنی تخیلی ( STIE ) . 
◊  سایر موضوعات و مباحث مرتبط 
 
● خلاقیت شناسی جامعه شناختی ،خلاقیت شناسی اقتصادی
◊  فرهنگ خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی . راهکارهای فرهنگ سازی و ترویج . 
◊  ویژگی ها ی جامعه خلاق ، فرهنگ خلاق . 
◊  جنبه های جامعه شناختی ابداعات ، اختراعات و نوآوری ها . 
◊  موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی 
◊  خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی و رشد و توسعه اجتماعی . 
◊  مالکیت فکری . راهبردها و راهکارهای حمایت از نوآوران . 
◊  خلاقیت و نوآوری و رشد و توسعه اقتصادی ، اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری . 
◊  جنبه های اقتصادی نوآوری و کارآفرینی 
◊  نقش رسانه ها درفرهنگ سازی ،الگودهی و ترویج فرهنگ خلاقیت ونوآوری وکارآفرینی . 
 
● خلاقیت شناسی و آثار علمی تخیلی
◊  تفکر و اندیشه پردازی علمی تخیلی 
◊  مبانی و ویژگی های داستان ها و فیلم های علمی تخیلی 
◊  نوع شناسی و سبک شناسی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی 
◊  اختراع شناسی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی (نظریه های علمی و ابداعات و اختراعات الهام گرفته شده از آثار علمی تخیلی ) ، فناوری تخیلی ، تکنوولژی . 
◊  علمی تخیلی در جهان و ایران - علمی تخیلی نویسان . 
◊  بررسی خلاقیت شناختی داستان ها و فیلم های علمی تخیلی . 
◊  اندیشه پردازی و آثار علمی تخیلی در علوم مختلف . 
◊  کاربرد علمی تخیلی در برنامه های آموزشی و درسی مدارس و دانشگاهها . 
◊  کاربرد علمی تخیلی در پژوهش و به عنوان بخشی از روش تحقیق علمی . 
◊  کاربرد علمی تخیلی در حل خلاق مسئله ، روش شناسیTRIZ و بیونیک . 
◊  سایر موضوعات و مباحث مرتبط.

مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران