چهاردهمین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

چهاردهمین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

14th International Congress of Immunology and Allergy

پوستر چهاردهمین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

چهاردهمین کنگره ی بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایرانانجمن ايمونولوژي و آلرژي ايراندانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.