دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

12th international congress of immunology & allergy of iran

پوستر دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ،انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایرانانجمن ايمونولوژِي و آلرژي ايران در شهر محمودآباد برگزار گردید.