اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، شهریور ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

1st Iranian Conference on Heat and Mass Transfer

پوستر اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران