چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی )، فروردین ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی )

4nd International and 6th National Congress of Endocrine & Metabolism Updates

پوستر چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی )

چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ( با امتیاز بازآموزی ) در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط ،مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.