ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران، آبان ماه ۸

ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

The 6th Iran International Conference on Engineering Education

پوستر ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران مراجعه فرمایید.


ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران