دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

2nd Iranian Catalyst Conference

پوستر دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران

دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه خوارزمی،دانشگاه خوارزمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران