سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور، آذر ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور

Third National Conference on Sustainable Rural Development in the Seventh Development Plan

پوستر سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور

سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور