همایش های انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

کنفرانسها و همایش های انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران