دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

The Second National Conference on Iran Sustainable Rural Development

پوستر دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایرانانجمن علمي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران