نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، تیر ماه ۱۳۹۸

نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

The First National Conferemce on Humanities Development

پوستر نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور استان فارس-مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه