اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی، مهر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی

International Conference on Advanced Research in Management and Humanities

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی