اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه، خرداد ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه

The first international conference on community development and promotion of Human Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه

اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه