دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، اسفند ماه ۱۳۸۶

دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

02nd National Conference on Safety Egineering and HSE Management

دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE