اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، اسفند ماه ۱۳۸۴

اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

1st National Conference on Safety Egineering, Loss Prevention, and HSE Management

اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۸۴ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE