نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی، تیر ماه ۱۳۹۸

نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

The 9th Human Resource Management Pathology Conference

پوستر نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی مراجعه فرمایید.


نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی