دومین همایش ملی طلای سبز، آبان ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی طلای سبز

پوستر دومین همایش ملی طلای سبز

دومین همایش ملی طلای سبز در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط ،گروه رسايش رويداد در شهر تهران برگزار گردید.