دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی

2st National Conference on Gas and Petrochemical Processes

پوستر دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بجنورد،انجمن مهندسی شیمی ایراندانشگاه بجنورد - انجمن مهندسي شيمي ايران در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی