اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی

1st National Conference on Gas and Petrochemical Processes

پوستر اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی

اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بجنورد،انجمن مهندسی شیمی ایراندانشگاه بجنورد - انجمن مهندسي شيمي ايران در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی