همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389

همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389

Conference of Geospatial Information Systems 1389

همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389 در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389