اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ تا ۱۱ بهمن ۱۳۸۶ توسط انجمن فیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی