اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، بهمن ماه ۱۳۸۶

اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ توسط ،انجمن فیزیک ایرانانجمن فيزيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی