هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین، تیر ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

7th National Conference on Mining Engineering and Earth Sciences

پوستر هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ توسط ،انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین