اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار

پوستر اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ توسط ، در شهر قم برگزار گردید.