اولین همایش پژوهشمند، فروردین ماه ۱۴۰۱

اولین همایش پژوهشمند

The first researcher conference

پوستر اولین همایش پژوهشمند

اولین همایش پژوهشمند در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ توسط ،آموزش و پرورش فین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش پژوهشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش پژوهشمند