هفتمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش

7th International Conference on Education Science, Psychology, Counseling, Education and Research

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،سازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی)مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش