ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش، بهمن ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش

6th International Conference on Education Science, Psychology, Counseling, Education and Research

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش

ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،سازمان همیاری شهرداری هامرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین(دانشگاه علمی کاربردی) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش