اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، شهریور ماه ۱۳۸۲

اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۸۲ توسط دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور