ششمین کنفرانس نیروگاههای برق

ششمین کنفرانس نیروگاههای برق

6th Electric Power Generation Conference

ششمین کنفرانس نیروگاههای برق در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۲ تا ۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط نیروگاه طرشت در شهر تهران برگزار گردید.




مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس نیروگاههای برق