ششمین کنفرانس نیروگاههای برق، بهمن ماه ۱۳۹۲

ششمین کنفرانس نیروگاههای برق

6th Electric Power Generation Conference

ششمین کنفرانس نیروگاههای برق در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۲ توسط ،نيروگاه طرشت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس نیروگاههای برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس نیروگاههای برق