اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق، اسفند ماه 87

اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق

اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق مراجعه فرمایید.


محورهای موضوعی کنفرانس

 • برنامه ریزی توسعه نیروگاهها
 • بهره برداری نیروگاهها
 • تعمیرات نیروگاهها
 • تولیدات پراکنده
 • شیمی و مواد
 • کنترل، حفاظت، ابزار دقیق و اتوماسیون
 • ماشین های الکتریکی
 • محیط زیست
 • بازار برق
 • مدیریت
 • سایر زمینه های مرتبط

اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق