سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی کشور، مهر ماه ۱۳۹۲

سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی کشور

پوستر سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی کشور

سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی کشور در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید.