اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، مهر ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

01st Student Conference of Entrepreneurship

اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور