دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، مهر ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

02nd Student Conference of Entrepreneurship

دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه شاهد در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور