دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

02nd Student Conference of Entrepreneurship

دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شاهد در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور