سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی، آذر ماه 97

سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی

13th Symposium on Advances in Science and Technology: Sustainable Land, New Research in Electrical and Medical Engineering

پوستر سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی

سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی خاوران - دانشگاه شهید رجایی - انجمن علوم و فنون دریایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر داورزن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی مراجعه فرمایید.


 Electrical and Bio-medical Engineering

Electrical Engineering:

Digital and Microprocessor/Controller Systems

Solid State Devices, Circuits and Systems

Systems, Controls and Automated Manufacturing

Electromagnetic Fields and Applications

Antennas - Design, Modeling and Measurement

Radio Propagations

RF, Microwave Passive and Active Components

RF, Microwave Systems and Applications

Computational Electromagnetics

Nano-Photonics

Dielectric Waveguide Devices

Nanoscale Integration of Planar, Free-Space, and Mixed

Subsystems

Metamaterials

Digital Signal and Image Processing

OFDM, MIMO, and UWB systems

Image and Video Processing

Pattern Recognition and Analysis

Content-Based Image Retrieval Systems

Still Image and Video Transmission

Medical Imaging and Diagnosis Systems

Speech Processing and Applications

Nonlinear Dynamics and Fractals

GNSS signal processing and applications

Signal Processing in Wireless Systems

Telecommunications and Information Systems

QoS Provisioning and Architectures

Protocols and Cross-Layer Design

Peer-to-Peer, Overlay and Content Delivery Networks

Network Planning and Design

New Services and Applications

Network Measurement and Testing

Network Modeling and Simulation

Wireless, Mobile, Ad-hoc, and Sensor Networks

Future Internet

Innovative Networking Technologies

Power Systems and Industrial Power Electronics

Optical Devices and Systems

Nanotechnology and MEMS – Materials and Devices

Applied Electronics

Embedded Systems

Reconfigurable Computing

VLSI Designs

Biomedical Electronics

Industrial Electronics and Automations

 

Robotics

Electronic Devices in Communications

Software Engineering in Electronics

Bio-medical Engineering

BioImaging and BioSignals

Bioinformatics and Computational Biology

Biomaterials and Tissue Engineering

Bio Engineering & Biomolecular Engineering

Biomechanics and Mechanobiology

Bio-Micro/Nanotechnologies

Biomedical Sensors and Instrumentation

BioRobotics and Medical Devices

Bio-transportation

Biosensors and Bioelectronics

Engineering/Synthetic Biology

Medical Imaging and Signal Processing

Medical, Rehabilitation Robotics and Assistive Technology

Biophysics & Biochemistryمقالات پذیرش شده در سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی