اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی

The first national conference on applied research in electrical engineering, computer science and medical engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی  در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی