اولین کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در علوم، مهندسی و علوم پزشکی، آبان ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در علوم، مهندسی و علوم پزشکی

The first conference on the development of new researches in science, engineering and medical sciences

پوستر اولین کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در علوم، مهندسی و علوم پزشکی

اولین کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در علوم، مهندسی و علوم پزشکی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در علوم، مهندسی و علوم پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در علوم، مهندسی و علوم پزشکی