کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۵

کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

Conference on the Development of Advanced Research in Electrical and Computer Engineering

پوستر کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام،موسسه آموزش عالي وحدت در شهر تربت جام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر