سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت، مهر ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت

The third national conference of applied studies in education processes

پوستر سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت

سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ توسط ،مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب کارشناسی پژوهش و تحقیقات در شهر میناب برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت