اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت

First National Conference on Applied Studies in Education Processes

پوستر اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت

اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،آموزش و پرورش شهرستان میناب و دانشکده علوم انسانی در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت