سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

03rd International Conference on eBanking

سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ تا ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ توسط موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی