اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین، آبان ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

The first national conference on data mining in earth sciences

پوستر اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی اراک، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین