ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، بهمن ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

The sixth conference and exhibition of Iran Dam and Tunnel

پوستر ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،موسسه غيرتجاري هنري نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران