پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

5th Dams and Tunnels conference & Exhibition in iran

پوستر پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه غيرتجاري هنري نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران