دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، مهر ماه ۱۳۹۱

دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط ،موسسه غيرتجاري هنري نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید.