پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار، دی ماه ۱۳۹۴

پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار

پوستر پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار

پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۴ توسط ،شركت پندار انديش رهپو در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار